Telefon  02 / 55 64 43 45

Mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súdny exekútor v Bratislave - JUDr. Pavol Holík

Naši profesionáli pre vás vyhotovia kompletný Návrh na vykonanie exekúcie. Stačí nám jednoducho zaslať všetky potrebné podklady a dokumenty. Po zaslaní vašich podkladov a našom vypracovaní Návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné Návrh na vykonanie exekúcie autorizovať. Exekútorský úrad súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka následne zabezpečí elektronické podanie Návrhu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica. Exekútorský úrad Bratislava I, súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka poskytuje komplexné služby súvisiace s podaním návrhu na vykonanie exekúcie a s výkonom exekučnej činnosti. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Exekútorský úrad Bratislava I a Súdny exekútor v Bratislave - JUDr. Pavol Holík vám ponúka:

 • kompletné vypracovanie Návrhu na vykonanie exekúcie
 • kompletný exekučný proces
 • vykonávanie exekučnej činnosti v teréne
 • aktívne realizovanie dražby hnuteľných vecí a nehnuteľností
 • lustrácie majetku povinného prostredníctvom moderného softwaru

 

Čo je exekúcia a akým spôsobom je možné ju vykonať?

 

1. Ak je podkladom exekučný titul, ktorý ukladá povinnosť na peňažné plnenie:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • príkazom na zadržanie
 • vodičského preukazu

 

2. Ak je podkladom exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti:

 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci
 • na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov

Ako správne podať návrh na vykonanie exekúcie po 1. apríli 2017

Exekútorský úrad Bratislava I, súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka poskytuje komplexné služby spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie a s výkonom exekučnej činnosti.

Návrh na vykonanie exekúcie sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica. V prípade, že týmito prostriedkami nedisponujete, návrh na vykonanie exekúcie môžete podať prostredníctvom Exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka. Návrh musí byť autorizovaný, t.j. musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. Pre bližšie informácie o možnostiach a podmienkach podania návrhu na vykonanie exekúcie nás môžete kontaktovať telefonicky každý pracovný deň v čase od 08:00 do 16:00 hod alebo e-mailom, prípadne si dohodnite osobné stretnutie.

Čo je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie

a) rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,

b) listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,

c) listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,

d) spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

Všetky vyššie uvedené listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe.